Prof. dr hab. Marian Kępiński LL.M.

profesor Marian Kępiński

PUBLIKACJE

dokument_beztla

Wykaz publikacji
Prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego LL.M.

Marian Kępiński – profesor zwyczajny. Specjalizował się w prawie cywilnym, prawie europejskim i prawie własności intelektualnej. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na UAM wykładał prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji oraz prawo europejskie. Prowadzi też wykłady i seminaria w Collegium Polonicum, które jest formą współpracy transgranicznej pomiędzy UAM, a Viadrina Universität w Frankfurcie nad Odrą w dziedzinie badań i dydaktyki.

Pełnił odpowiedzialne funkcje na UAM. Był kierownikiem Studium Administracji, prodziekanem Wydziału Prawa, kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego. Był też kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz członkiem Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Odbywał naukowe staże zagraniczne. Najczęściej wyjeżdżał do Niemiec do Instytutu Maxa Plancka w Monachium , był też we Francji na Uniwersytecie w Grenoble oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rennes. Był na stypendium w Belgradzie, w Hadze w Instytucie Assera (Asser College Europa), w Wielkiej Brytanii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Aberystwyth oraz dwukrotnie był w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku.

Zasiadał w składzie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, był w składzie Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Był arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze.

Był autorem ponad stu publikacji: książek, artykułów, glos i recenzji, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Był też autorem wielu opinii prawniczych. Publikował także w czasopismach zagranicznych. Do najważniejszych osiągnięć Profesora należy zaliczyć współautorstwo tomu 13, tomu 14b oraz tomu 15 “Systemu prawa prywatnego”, “Komentarza do ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji”, podręcznika “Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki” oraz podręcznika “Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki”.