dr hab. Jakub Kępiński LL.M.

doktor Jakub Kępiński

PUBLIKACJE

dokument_beztla

Wykaz publikacji
dr. Jakuba Kępińskiego LL.M.

Jakub Kępiński – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, LL.M (CEU), radca prawny (OIRP Poznań). Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Na UAM prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, wykłady z prawa własności intelektualnej dla studentów polskich i zagranicznych oraz seminaria. Prowadzi też wykłady i szkolenia z prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studiował w Niemczech w Bambergu w ramach programu ERASMUS, w Holandii w Instytucie Assera w Hadze oraz ukończył studia podyplomowe na Central European Univeristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, gdzie uzyskał tytuł LL.M. (Master of Laws in International Business Law). Ukończył studia prawa niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu (2013/14). Przebywał na stypendiach: Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz kilkukrotnie w Instytucie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa podatkowego im. Maxa Plancka w Monachium. Brał udział w wielu stażach zagranicznych. Prowadził wykłady na Cyprze, w Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Rosji. Zna język angielski i niemiecki.

Autor dwóch monografii: „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” (Wolters Kluwer, 2010) (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego) oraz „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej” (C.H. Beck, 2019). Jest współautorem 5 wydania Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej, współautorem Komentarza do Kodeksu cywilnego i Komentarza do Prawa autorskiego oraz 1 wydania Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji. Jest także autorem kilkunastu publikacji (artykułów, glos i rozdziałów w monografiach) z zakresu prawa własności intelektualnej. Współredaktor serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

W pracy naukowej zajmuje się obecnie przede wszystkim prawem własności przemysłowej, w szczególności problematyką wzorów przemysłowych oraz prawem nieuczciwej konkurencji. Był głównym wykonawcą grantu NCN „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w ustawodawstwie unijnymi oraz w ustawodawstwach wybranych państw członkowskich – Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii”.

Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz został wpisanym na Listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Zna język angielski i niemiecki.