Prof. Marian Kępiński

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

2012

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wprowadzenie do art. 2, Objaśnienia do art. 5-7, 14, 17c, 17d,  Objaśnienia do art. 12 ( wraz z J. Kępińskim), Objaśnienia do art. 10 (wraz z J. Kępiński i I. Wiszniewską), red. J. Szwaja, Warszawa 2012

Jurysdykcja sądów wspólnotowych  znaków towarowych i wzorów przemysłowych a jurysdykcja sądów krajowych oraz powództwa równoległe w tych sprawach [wraz z J. Kępińskim] (w:) Proces cywilny. Nauka–kodyfikacja–praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 929–943

Przejście prawa ochronnego na znak towarowy. Licencje znaków towarowych (w:) System Prawa Prywatnego, t. XIV, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 983–1045

2010–2011

Civil Law (w:) Handbook of Polish Law, red A.J. Szwarc, P. Wiliński, W. Dajczak,  Warszawa–Bielsko-Biała 2011, s. 403–420

Harmonizacja maksymalna – nowe wyzwania dla ustawodawcy (w:) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wrocław 2010, s. 33–62

Firma (w:) Prawo Spółek Handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011, s. 121–150

Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Granice ochrony (w:) Granice Prawa Autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s. 155–166

Projekt założeń do projektu ustawy – Prawo antykorupcyjne. Opinia Rady Legislacyjnej [wraz z Z. Siwikiem, M. Seweryńskim], Przegląd Legislacyjny 2010, nr 2, s. 97–110

Zarys prawa własności intelektualnej [redaktor naukowy serii]:
- t. I, Granice Prawa Autorskiego, Warszawa 2010
- t. II, Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa 2011
- t. III, Prawa pokrewne, Warszawa 2011

2009

Opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [wraz z E. Marszałkowską-Krześ], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 170–176

Opinia o projekcie ustawy o efektywności energetycznej [wraz z K. Nowackim], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, 2009, s. 308–314

Opinia o projekcie ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw i opinia o projekcie ustawy o Agencji Uzbrojenia, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1–2, s. 230–237

Opinia o projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 341–347

Opinia o projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa [wraz z E. Marszałkowską-Krześ, A. Hanusz], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 298–305

Opinia o projekcie ustawy – Prawo Antykorupcyjne [wraz z K. Nowackim, M. Seweryńskim] Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 217–231

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 278–283

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1–2, s. 310–314

Tabele wynagrodzeń autorskich przedkładane przez organizacje zbiorowego zarządu w prawie autorskim (w:) Prawo autorskie a prawo konkurencji, red. K. Lewandowski,  Poznań 2009, s. 27–44

2008

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izba Cywilna, z 31 stycznia 2007 r.,  II CSK 343/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 9, poz. 95c

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 października 2004 r., 6 II SA 3199/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 5, poz. 53a

Komentarz do art. 1 pkt 9, art. 6 quater, 7 bis i 8 (w:) Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s. 65–66, 222–229, 255–272

Opinia o projekcie ustawy prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2008, nr 3, s. 178–183

Problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w:) Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, red. A. Koch, Warszawa 2008, s. 11–22

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów – zadania i organizacja [wraz z A. Lichorowiczem, Z. Siwikiem, M. Frączkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 2008, nr 1, s. 203–214

2007

Angleichung des polnischen Rechts an die europäischen Verbraucherschutzvorschriften (w:) Einkaufen in Polen – wie sind Verbraucher geschützt? Vortrage zum Symposium „Grenzüberschreitender Verbraucherschutz vor dem Hintergrund der europäischen Verbrauchschutzpolitik – deutsch–polnische Perspektive, Shaker Verlag 2007, s. 37–53

Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 126–156

Kilka uwag o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Warszawa 2007, s. 133–140

O sytuacji prawnej zatwierdzonych przed 31 sierpnia 2006 r. tabel wynagrodzeń autorskich (w:) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, red. J. Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2007, nr 100, s. 229–238

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 4, s. 85–88

Opinia o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2, s. 229–232

Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 423–490, 575–626

Uwagi o karze umownej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów polubownych (w:)  W kierunku europeizacji prawa prywatnego, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007, s. 439–450

Wpływ prawa europejskiego na kodeks cywilny a harmonizacja spontaniczna, red. M. Seweryński, Studia Prawno-Europejskie, t. IX, Łódź 2007, s. 67–87

2006

Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, red. wraz z C. Banasińskim, B. Popowską i T. Rabską, Warszawa 2006, ss. 204

Der Internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem recht. Kapitel  9: Polen [wraz z A. Nowicką, I. Nestorukiem] (w:) Schriftenreihe Komunnikation und Recht, Band 26, Verlag Recht und Wirtschaft, red. H. Ullrich, M. Lejeune, Frankfurt am Main 2006

Firma w przepisach kodeksu cywilnego (w:) Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8–10.10.2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s. 161–170

O wykładni art. 827 kodeksu cywilnego [wraz z M. Orlickim], PS 2006, nr 3, s. 3–12

Opinia o projekcie ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 181–183

Opinia o projekcie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 90–93

Opinia o projekcie ustawy o produkcji napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie nazw pochodzenie geograficznego napojów spirytusowych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s. 91–95

Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 193–195

Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 111–113

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dotyczący międzynarodowego postępowania cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 149–150

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 101–104

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego o Prawo o aktach stanu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 120–122

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s. 115–117

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 98–102

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami oraz o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s. 144–146

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 102–104

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 119–120

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 156–159

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych, oraz o skutkach patentu europejskiego w RP, [Opinia Rady Legislacyjnej],  Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s. 119–123

Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym [wraz z M. Seweryńskim, A. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s. 95–107

Verwertungsgesselschaften und Staatsaufsicht – Das polnische Recht (w:) Schriften zum europäischen Urheberrecht, Band 1. Wahrnemungsrecht in Polen, Deutschland und Europa – INTERGU – Tagung 2005, red. K Risenhuber, De Gruyter Recht, Berlin 2006, s. 9–33

Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s. 138–151

Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5–7, 12, 14, 17c–17d oraz art. 10 [wraz z I. Wiszniewską] (w:)  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 2006

Zbigniew Radwański. Redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1982–1990, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 2, s. 77–79

2005

Firma (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2005, s. 137–174
Glosa do wyroku SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c

Glosa do wyroku SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 12, poz. 148c

Konsekwencje wprowadzenia ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych dla prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy, Warszawa 2005, s. 53–64

O interpretacji art.417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4.12.2005 r. (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 161–172

O projekcie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 2, s. 61–62

O projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s. 101–102

O projekcie ustawy zmieniającej ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w Unii Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 3–4, s. 146

O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków  2005, s. 1033–1043

Rynek wewnętrzny a własność intelektualna (w:) Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s. 257–311

2004

Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 1, poz. 11a

Glosa do wyroku SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 stycznia 2003 r., III RN 240/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 10, poz. 129

Glosa do wyroku SN – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 5, poz. 61c

Glosa do wyroku SN – Izba Cywilna z dnia 9 maja 2003 r., V CK 219/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 4, poz. 54c

Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwai, red. E. Nowińska, M. du Vall, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2004, nr 88, s. 95–112

Opinia o projekcie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s. 143–145

Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s. 83–84

Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s. 93–95

Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 3, s. 107–110

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s. 116–119

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 1, s. 71–77

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s. 97–100

Opinia o projekcie ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o Radzie Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s. 131–134

Projekt ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów i spółce europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s. 97–101

Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne i prawo własności intelektualnej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 6, s. 67–70

2003

Geographical Designations under Polish Industrial Property Law, IIC nr 7, 2003, s. 751–771

Glosa do wyroku SN z 11.07.2002, I CKN 1319/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2003, nr 4, poz. 54c

Opinia o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawach ustalenia wzoru znaku graficznego dla celów ogólnej promocji RP, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s. 177–178

Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s.149–150

Opinia o projekcie ustawy o portach i przystaniach morskich, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s. 63–67

Opinia o projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 2, s. 101–103

Opinia o projekcie ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny 2003,  nr 1, s. 116–118

Opinia o projekcie ustawy o zmianie o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s. 140–142

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo przewozowe i ustawy o żegludze śródlądowej,  Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s. 111–113

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego i niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s. 138–142

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s. 93–94

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s. 105–108

Opinia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s. 70–72

Opinia w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Przegląd Legislacyjny  2003, nr 6, s. 134–136

Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s. 57–84

Schutz der geographischer Bezeichnungen in Polen, GRUR International Sonderdruck 2003, nr 1, s. 37–47

Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania (w:) System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2003, s. 521–557

2002

Firma (w:) Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s. 53–74

Glosa do wyroku SN z 11.10.2001 r., II CKN 578/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 6, poz. 83c

Glosa do wyroku SN z 8.01.2002 r.,  I CKN  581/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 11, poz.143c

Mit notorisch bekannten Wortzeichen identischen Warenzeichen – Eintragbarkeit bei fehlender Warengleichartigkeit – Elle, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 4,  s. 353

Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 110–111

Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych w Urzędzie Patentowym RP, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 87–88

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (projekt ustawy ze stycznia 2002),  Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 78–87

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s. 115–118

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s. 141–147

Opinia w sprawie ustalenia organu właściwego w sprawach dotyczących spadków przypadających z ustawy Skarbowi Państwa, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 123–125

Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej, PPH 2002, nr 12, s. 1–12

Oznaczenia odróżniające w świetle ustawy o nieuczciwej konkurencji i ustawy prawo własności przemysłowej (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, regulacje w dziedzinie własności przemysłowej, red. A. Adamczak, zeszyt 26,  Cedzyna 2002, s. 53–63

Prozesslegitimation der Ververtungsgesselschaft ZAIKS bei verletzungsfällen nach frührem Recht – Stiftung Filmkunst, GRUR International Sonderdruck 2002, nr 3, s. 271–274

Report on contracts concluded away from business premises (w:) The evaluation of the New Polish Legislation in the Matter of Consumer Protection from the European Perspective. Conference Proceedings, red. M. Kępiński, Poznań 2002, s. 179–186

2001

Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 8 Dezember 2000 (I CKN 97/98), GRUR International Sonderdruck 2001, nr 10

Glosa do wyroku SN z 2.02. 2001 r., IV CKN 255/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 11, poz. 162c

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Prawa Zobowiązań Umownych. Uwagi Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do Komunikatu [wraz z Z. Radwańskim, J. Rajskim, S. Sołtysińskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 194–226

Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 141–150

Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s. 150–172

Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997. Z prac Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s. 15–173

Opinia (indywidualna) o zaliczeniu odsetek bankowych od funduszy przekazywanych samorządowi powiatowemu przez PFRON, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 147–150

Opinia o nadaniu osobowości prawnej komitetom wyborczym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s. 160–163

Opinia o projekcie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [wraz z R. Mastalskim],  Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s. 129–137

Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s. 60–64

Opinia o projekcie ustawy o ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 179–183

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 156–162

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC), Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 104–105

Opinia o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s. 187–189

Opinia w sprawie projektu ustawy o ochronie baz danych, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 68–71

The Polish Law Against Monopolistic Practices [wraz  z Ch. Harding], European Competition Law Review 2001, nr 5, s. 181–199

2000

Deliktowa ochrona stosunków umownych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 12) (w:) Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000, s. 113–132

Glosa do wyroku Sn z 14.05.1999 r., I CKN 1152/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, poz. 2c

Glosa do wyroku SN z 14.05.1999 r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 1, s. 7–8

O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji [wraz z R. Szczepaniakiem],  Państwo i Prawo 2000, z. 3, s. 79–84

Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w świetle art. 5 u.z.n.k. (w:) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s. 123–146

Opinia co do stosowania Polskich Norm, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s. 105–107

Opinia o projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s. 160–162

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s. 81–85

Opinia o wykładni przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s. 81–84

Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o kosmetykach, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 4, s. 128–133

Opinia w sprawie ochrony autorskiej Polskich Norm (PN), Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s. 141–144

Stanowisko w sprawie zmian ustawodawczych w zakresie projektów racjonalizatorskich w świetle informacji NIK ze stycznia 2000 r. o wynikach kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 1, s. 158–160

Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5–7, 12, 14, 17c–17d (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, ss. 678

1999

Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 12 Dezember 1997, GRUR International Sonderdruck 1999, nr 2,  s. 187

Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r., FPS 6/98 [wraz z A. Nowicką],  Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 9, poz. 162a

Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z 27.05.1998 r., I CKN 702/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 7–8, poz. 139c

Glosa do wyroku z 13.01.1998 r., II CKN 517/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 1, poz. 3c

Glosa do wyroku z 26.11.1998 r., II CKN 904/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 5,  poz. 91c

Opinia o projekcie ustawy – Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające Kodeks morski, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s. 138–143

Opinia o projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych, Przegląd Legislacyjny  1999, nr 2, s. 147–154

Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s. 158–160

Opinia o projekcie ustawy o najmie lokali i ochronie lokatorów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s. 139–141

Opinia o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 4, s. 123–129

Opinia o projekcie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i lokalach socjalnych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 3, s. 90–93

Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z przepisami wykonawczymi, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s. 134–139

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o NSA oraz ustawy ordynacja podatkowa, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s. 98–99

Polish Legislation on Competition and it’s Harmonization with European Union Competition Law [wraz z Ch. Hardingiem], Polish Contemporary Law Review 1999, nr 1–4, s. 61–77

1998

Glosa do wyroku SN IC z 13.11.1997 r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, z. 7–8, poz. 142c

Obowiązek zbliżania ustawodawstwa Polski do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w świetle Układu Europejskiego, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1–2,  s. 11–19

Opinia o projekcie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 226–229

Opinia o projekcie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 199

Opinia o projekcie ustawy o dopuszczalności monitorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1–2, s. 214–126

Opinia o projekcie ustawy o uwłaszczeniu obywateli i Narodowym Funduszu Uwłaszczeniowym, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 290–291

Opinia o projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności i monitorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 338–341

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 198

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, o projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków, a także w sprawie prac jakie mogą być finansowane za pomocą kredytu remontowego oraz w sprawie warunków stosowania dopłat do oprocentowania tego kredytu [wraz z  K. Pietrzykowskim], Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 230–232

Opinia o projekcie zmiany ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1–2, s. 192–194

1997

Glosa do wyroku SN z 25.03.1997 r., I CKN 710/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, z. 12, poz. 229c

Konstytucja a prawo cywilne [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1997, nr 3, 1997,  s. 84–98.

Umowa o transmisję sportową (w:) Sport i media – problemy prawne, red. M. Kępiński, Poznań 1997,  s. 50–63

1996

Nowa regulacja znaków towarowych w Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 1996, z. 12, s. 105–106

Opinia dotycząca rozbieżności zgłoszonych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w ramach uzgodnień międzyresortowych [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s. 163–166

Opinia o projekcie ustawy – Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 4, s. 83–88

Opinia o projekcie ustawy – Prawo własności przemysłowej [współautor], Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s. 98–110

1995

Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s. 52–79

Softwareschutz und Softwareverträge in einzelnen Ländern – Kapitel 12 Polen [wraz z A. Nowicką] (w:)Der Internationale Softwarevertrag, red. H. Ulrich, E. Körner,  Heidelberg 1995, s. 809–854

Komentarz do art. 4–5 bis, 6–7, 8 bis, 9bis–9 quater (w:) Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków  [M. Kępiński, B. Rokicki], Warszawa 1995, , s. 73-94, 97-108, 114-116, 122-134.

Licencja znaków towarowych. Używanie znaku towarowego w świetle przepisów ustawy o znakach towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zagadnienia znaków towarowych, red. A. Adamczak, Kielce 1995, s. 17–41 i 43–50

New Polish Unfair Competition Law Review [wraz z Ch. Hardingiem], European Competition Law Review 1995, nr 8, s. 487–491

Opinia dotycząca projektu i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych [wraz z A. Całusem, A. Mączyńskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s. 105–114

Opinia dotycząca skutków rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, J. Okolskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s. 100–102

Opinia o projekcie ustawy o niektórych uprawnieniach konsumentów [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim, L. Kubickim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 6, s. 173–176

Opinia o projekcie ustawy o zasadach zawierania umów z udziałem konsumentów w sprzedaży bezpośredniej [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiańskim, A. Całusem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s. 114–120

Opinia o projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i o rejestrze zastawów oraz projekcie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy [wraz z Z. Radwańskim, J. Frąckowiakiem, K, Kruczalakiem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s. 131–139

Opinia o projekcie ustawy Prawo o ochronie danych osobowych [wraz z Z. Radwańskim, M. Bednarkiewiczem, H. Izdebskim, L. Kubickim, A. Łopatką, J. Świątkiewiczem], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s. 97–100

Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej [wraz z C. Kosikowskim, H. Izdebskim, A. Jaroszyńskim, A. Szajkowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3, s. 120– 124

Opinia w sprawie stosowania zasady bezwzględnej zgodności normatywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej w nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski [wraz z A. Całusem, K. Krulczakiem, C. Kosikowskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s. 78–83

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Biała Księga Polska–UE nr 27 [wraz z A. Nowicką],  Warszawa 1995, s. 76

Reguły konkurencji a porozumienie kooperacyjne [wraz z A. Nowicką i E. Stawickim], Warszawa 1995, rozdz. II Regulacje porozumień poziomych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym na tle prawa konkurencji Unii Europejskiej, s. 32-39, rozdz. III pkt 2 Kooperacyjne porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu, s. 78-97,  rozdz. VI Propozycje wyjaśnień Urzędu Antymonopolowego w sprawie kooperacji między przedsiębiorstwami, s. 112-118 oraz opracowania rozdz. V propozycje legislacyjne w zakresie porozumień poziomych, s. 103 – 111.

Stanowisko w przedmiocie charakteru prawnego opinii o projektach aktów prawnych [wraz z Z. Radwańskim, R. Mastalskim, J. Żuławskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s. 108–109

Stanowisko w sprawie koncepcji regulacji ochrony konsumentów w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa konsumenckiego Unii Europejskiej [wraz z Z. Radwańskim i in.], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s. 80–86

Znaki towarowe a ochrona prawno-autorska (w:) Ochrona własności intelektualnej na podstawie prawa autorskiego, Poznań 1995, s. 118–127

1994

Komentarz do art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 14, art. 25 i art. 26. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994, s. 55–77, 86–96, 123–130, 188–191

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny [wraz z Z. Radwańskim, J. Nowackim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 32-34

Opinia na temat dokumentu pt. „Kierunki zmian w prawie cywilnym” [wraz z Z. Radwańskim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim, R. Zelwiańskim] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 35 – 41.

Opinia w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług turystycznych [wraz z A. Bierciem, H. Izbebskim, A. Jaroszyńskim, D. Kijowskim, M. Nestorowiczem] Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 71 – 74.

Opinia o projekcie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowym [wraz z C. Kosikowskim, R. Zelwiańskim, J. Szachułowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 211 – 214

Opinia o projekcie ustawy o nasiennictwie i trzech projektach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy [wraz z C. Kosikowskim, J. Szachułowiczem, A. Lichorowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 209 – 210

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz czterech projektach rozporządzeń Ministra transportu i gospodarki morskiej [wraz z C. Kosikowskim, K. Krulczakiem, J. Żuławskim, W. Adamczakiem, J. Młynarczykiem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 194 – 199

Opinia w sprawie ratyfikacji umowy między RP  i państwami EFTA oraz sześciu dwustronnych umów o handlu artykułami rolnymi między RP i poszczególnymi krajami EFTA [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 180 – 182

Opinia w sprawie ratyfikacji środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 176 – 179

Oznaczenie dla firmy. Nie wprowadzać klientów w błąd, Rzeczpospolita nr 208, 1994

Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 2, s. 1–12

Podrabianie oznaczeń i wyrobów, Nowości Państwa Prawa 1994, nr 9–10, s. 9–22

1993

Rozwój prawa nieuczciwej konkurencji w aspekcie prawno – porównawczym – (zarys problematyki), Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993,  s. 53–58

Ustawa o znakach towarowych a inne przepisy regulujące problematykę ochrony znaków towarowych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Biuletyn nr 7, Cedzyna–Kielce 1993, s. 45 – 51

Zastosowanie norm prawa antymonopolowego do przypadków wykonywania praw do znaków towarowych w EWG (w:) Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s. 127–144

1992

Current Trade Mark Problems in Poland, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1992, nr 3, s. 364–376

Przewodnik po międzynarodowej rejestracji znaków [red. tłumaczenia wraz z S. Piotrowską, B. Rokickim], Warszawa 1992, s. 95.

1991

Ausländische Unternehmen in Polen, [wraz z S. von Lewinski], Jahrbuch für Ostrecht XXXII/1, red. F.Ch. Schroeder, M. Fincke, D. Pfaff, Bonn 1991, s. 59–79

Komentarz do wyroku SN z 25.10.1988 r., II CR 143/88, Orz. Gosp. 1991, nr 3, s. 34–39

Prawo do posiadania własności (w:) Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s. 423–437

Spółki z udziałem zagranicznym w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 4, s. 1–27

1990

Acquisition of Immovables by a Joint Venture in Poland, Florida International Law Journal 1990, Spring nr 2,  s. 213–220

Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 14 Juli 1988, GRUR Int., nr 7, s. 542-543.

Glosa do wyroku SN z 14.06. 1988 r., II CR 367/87, Orzecznictwo Sądów Polskich 1990, nr 9, poz. 328c, s. 705 – 707

Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa (art. 526 k.c.) (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s. 385–392

1989

Komentarz do wyroku NSA z 8.06.1990 r., II SA 308/90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991, nr 2, s. 21–25

Probleme der Kodifizierung des nationalen Privatrechts am Beispiel des polnischen Zivilgesetzbuch (w:) Auf dem Wege zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch, red. D. Martiny, N. Witzleb, Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)1989, s. 87–94

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Konwencji Berneńskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 3–4, s. 53–69

1987

Glosa do wyroku NSA z 27.06.1983 r., II SA 514/83 [wraz z A. Zielińskim],  Nowe Prawo 1987, nr 1, s.122–126

Glosa do wyroku SN z 27.03.1986 r., II CR 409/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1987, z. 2, poz. 31c

Report in the Name of the Polish National Group Q92 A : Use of Requirments for the Acquisition and Maintenance of Registered Trademarks, Annuaire AIPPI, s. 249-256.

Warenzeichengesetz 1985, Der Neurer 1987, nr 1, cz. B, s. 11-12

Zbycie przedsiębiorstwa zagranicznego w drodze czynności prawnej [w:] Finansowo-prawne aspekty zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w PRL, Poznań 1987, s. 27-37

1986

Glosa do wyroku SN z 03.10.1984 r., II ARN 5/84 [wraz z A. Zielińskim],  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, poz. 115c

Glosa do wyroku SN z 13.02.1985 r., IV CR 17/85, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 3, poz. C 53, s. 122-125

Glosa do wyroku SN z 18.09.1984 r., III ARN 14/84 [wraz z A. Zielińskim],  Nowe Prawo 1986,  nr 6, s. 88–92

Glosa do wyroku SN z 29.02.1984 r., I CR 357/84, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 9 -10, poz. C 183, s. 401-403.

New legal constructions in the Polish Trademarks Act of 31 January 1985, Archiwum Iuridicum Cracoviensis 1986, vol. XIX, s. 89–95

1985

Die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse als Objekt des Austausches [wraz z L. Zalewskim], Humbold Universität zu Berlin, Wissenschaftliche Beiträge, z. 51, s. 87-98.

Glosa do wyroku SN z 26.05.1983 r., II CR 32/83, Nowe  Prawo 1985, nr 2, s. 116–121

Podstawowe stosunki umowne przedsiębiorstw zagranicznych w dziedzinie wynalazczości [w:] Współpraca i kooperacja przedsiębiorstw zagranicznych z jednostkami krajowymi, Poznań 1985, s. 49-63.

Rola oznaczeń wyróżniających towar w obrocie krajowym i zagranicznym w aktualnych warunkach (w:) Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym. Aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s. 151–170

Udostępnianie wyników prac naukowo-badawczych w aktualnym stanie prawnym [wraz z L. Zalewskim], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1985, nr 8–9, s. 222–226

Znaki towarowe w eksporcie [w:] Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej jako instrument intensyfikacji działalności eksportowe, Poznań 1985, s. 57-65.

1984

Prawa własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce [w:] Aktualne problemy prawno-ekonomiczne zagranicznych inwestycji w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach – I Naukowe forum polonijnego ruchu gospodarczego, wyd. Towarzystwo Bazar, cz. II, s. 1 -16

Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym [w:] Ochrona prawna własności intelektualnej, wzornictwo regionalne, rękodzieło ludowe, znak wspólny, Warszawa, s. 41-57.

Rola oznaczeń odróżniających towar w obrocie krajowym o zagranicznym w aktualnych warunkach [w:] Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym – aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s. 151 – 170.

1983

Die Einbringung von Immaterialgüterrechten in gemischte und ausländische Unternehmen. Polnisches Recht mit rechtsvergleichenden Hinweisen [wraz z A. Kochem], GRUR International Sonderdruck 1983, nr 12, s. 926–930

Glosa do uchwały SN z 17.10.1981 r., III CZP 12/81, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1983, poz. 53c

Licensing of Trademarks in Socialists Countries – The Polish Example. International Review of Industrial Property and Copyright Law 1983, nr 14, s. 596–623

Orzeczenia stwierdzające obowiązek złożenia oświadczenia woli w obrocie nieruchomościami (art. 64 K.C. i 1047 K.P.C.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, nr 2, s. 59–74

Vedjegylicenc lengyelorszagban, Iparjogvedelmi Tajekoztato, nr 4, s. 48-56.

Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1983,  z. 3,  s. 23–34

Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstw krajów RWPG [w:] Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym (red. S. Sołtysiński), Wrocław-Warszawa-Kraków, 1983, s. 240 – 266.

1982

Glosa do wyroku SN z 26.01.1981 r., III CRN 283/80, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1982, poz. 214c

Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów, w prawie znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej  1982, nr 2, s. 9

Zakazy rejestracji mylących znaków towarowych, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej  1982, nr 2, s. 45

Zur Ausbildung von Fachkadern des Erfindungs- und Neuererwesens in der VR Polen [w:] VI Frankfurter Konferenz,  Bereich Wissenschaftlich – technischer Rechtschutz der Sektion Rechtswissenschaft 1982, Berlin, Band 1, s. 73-80.

1981

Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem problemu współpracy przedsiębiorstwa krajów RWPG (w:) Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym, red. S. Sołtysiński, Wrocław 1981, s. 240–266

1980

Les biens et les choses en droit. Archives de Philosophie du Droit, t. 24, Paris 1979 [wraz z Z.Ziembińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 4, s. 154–157

Les contrats de licence en droit socialiste. Paris 1987 [wraz z S. Sołtysińskim], Państwo i Prawo 1980, z. 3, s. 150–153

Report in the Name of the Polish National Group Q 72 : Protection of Collective and Certification Marks, Annuaire of the AIPPI nr II/1980 (Congres de Buenos Aires 16-21 Novembre 1980), s. 170-172.

Wzory zdobnicze (przemysłowe) w świetle konwencji międzynarodowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 3, s. 33–48

Zasada swobody krążenia dóbr oznaczonych znakami towarowymi, w świetle decyzji organów EWG (w:) Problemy prawne handlu zagranicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego  1980, nr 4, s. 28–49

1979

Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, ss. 219

Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym, Temat Wynalazczość i Racjonalizacja 1979, nr 24

Wzory zdobnicze w prawie polskim, materiały dydaktyczne dla Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Poznań 1979, ss. 129

1978

Prace nad opracowaniem przepisów o znaku europejskim, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1978, t. 2, s. 30 – 49.

Relationship Between the Norms of the Trademark Law and the Norm of the Law Against Unfair Competition in Polish Law, International Protection of Industrial Property 1978, nr 1, s. 67–82

1977

Nowy system międzynarodowego zgłaszania znaków towarowych – Trademark Registration Treaty, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1977, nr 1, s. 181–201

Ochrona znaków towarowych w wybranych systemach prawnych, Poznań 1977, ss. 237

1976

La protection de marques de fabriques avant l’enregistrement, et conditions d’enregistrement de marques en pays socialiste de l’Europe, ZN UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1976,  nr 2,   s. 183–194

Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja, materiały dydaktyczne Studium Prawa Własności Przemysłowej przy WPiA. UAM w Poznaniu, Poznań 1976

1975

Problemy legislacyjne w nowej ustawie o znakach towarowych, Wynalazczość i Racjonalizacja 1975,  nr 15–16, s. 5

Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1975, nr 10, s. 286– 290

1974

Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), Studia Cywilistyczne 1974, t. XXII s. 173–211

1970

Glosa do wyroku SN z 18.06.1968 r., III CZP 46/68 [razem z Z. Radwańskim], Orzecznictwo Sądów Polskich 1970, nr 1, poz. 3

Przeniesienie własności nieruchomości rolnych, Poznań 1970, ss. 253

Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej prawu i kodyfikacjom w okresie 25-lecia PRL [wraz z J. Trojankiem], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1970, nr 3, s. 386–395

1969

Pozorność w umowach o przeniesienie własności nieruchomości, Nowe Prawo 1969, nr 9, s. 1373–1380

1968

Glosa do wyroku SN (7) z 7.01.1967 r., III CZP 32/66, Nowe Prawo 1970, nr 1, s. 107–114